Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

পানিহাটি রামচাট


 পানিহাটি রামচাট 


পপপপায় 500 বছবছ আগে পানিহাটি গঙগঙগাতীতীে মহাপপভূভূ শশীী চৈতনচৈতনযদেব পা েখেছিলেনেখেছিলেন. এই গঙগঙগাতীতীেঅনতী অনতী দূদূে পানিহাটি বা পেনটি গগগগামে বসত ককতেন রাঘব পনপনডিত. ঐ সময় নাম কীকীততততনে মুখমুখিতিত ছিল --পেনটি গগগগাম হয়েহয়েওঠেওঠেবিতীয় নবদনবদবীপ. 
বটগাছটিছটি কাছেই আছে একটি ছোট চৈতনৈতনচৈতনৈতনদনদনচৈতনৈতনচৈতনৈতনদনদন তার সামনে পাকা নাট মনমনদিদি. এই মন্দিরে নিত‍্য ভাগবত পাঠ ও কীর্ৰীর্ৰীর্ৰীর্ৰীর্ৰী঍্য 
এইখানে বড় উৎসব হয়াসেৎসবৎসিসেৎসবৎসি মাসেৎসবৎসিসেৎসবৎসি মৰমৰ ৰৰৰৰ হয়শুকলা তিথিতে শুশুু হয় দনদনড দনদনড. এই দনদনড মহোৎসব শুশুু ককেছিলেন নিোৎসব শুশুু ককেছিলেন নিতনিত 0 ননদুদুু এএ পিছনে এক কাহিনী আছে (চৈতনচৈতনযচযচিতামৃত --ষষষষঠ অধঅধযায়) 
কিভাবে যাবেন --ঃ টটেনেেনে শিয়ালদহ থেহথেহ থেেথেেথেেেেনেেনে এখান থেে সেৰসেসেৰসেেনেেনে এখান থেকে অটোসেৰসেেনে এখান থেকেথেকে ও পৌছান যায়. 

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন

0 মন্তব্যসমূহ